Posted on

Shri Ganesh Namavali – 108 Names

Sunday Mania presents Shree Ganesh Namavali, 108 Names of Lord Ganesha chanted by Sanjay Purohit

ॐ सुखनिधये नमः ।
ॐ सुराध्यक्षाय नमः ।
ॐ सुरारिघ्नाय नमः ।
ॐ महागणपतये नमः ।
ॐ मान्याय नमः ।
ॐ महाकालाय नमः ।
ॐ महाबलाय नमः ।
ॐ हेरम्बाय नमः ।
ॐ लम्बजठरायै नमः ।
ॐ ह्रस्व ग्रीवाय नमः ॥ 20 ॥
ॐ महोदराय नमः ।
ॐ मदोत्कटाय नमः ।
ॐ महावीराय नमः ।
ॐ मन्त्रिणे नमः ।
ॐ मङ्गल स्वराय नमः ।
ॐ प्रमधाय नमः ।
ॐ प्रथमाय नमः ।
ॐ प्राज्ञाय नमः ।
ॐ विघ्नकर्त्रे नमः ।
ॐ विघ्नहर्त्रे नमः ॥ 30 ॥
ॐ विश्वनेत्रे नमः ।
ॐ विराट्पतये नमः ।
ॐ श्रीपतये नमः ।
ॐ वाक्पतये नमः ।
ॐ शृङ्गारिणे नमः ।
ॐ मतिमते नमः ।
ॐ शिवप्रियाय नमः ।
ॐ शीघ्रकारिणे नमः ।
ॐ शाश्वताय नमः ।
ॐ प्रधानेशाय नमः ॥ 40 ॥
ॐ श्री वत्सलाय नमः ।
ॐ भावात्मजाय नमः ।
ॐ पुराण पुरुषाय नमः ।
ॐ पूष्णे नमः ।
ॐ सत पराक्रमाय नमः ।
ॐ अग्रगण्याय नमः ।
ॐ अग्रपूज्याय नमः ।
ॐ अग्रगामिने नमः ।
ॐ मन्त्रकृते नमः ।
ॐ चामीकरप्रभाय नमः ॥ 50 ॥
ॐ सर्वाय नमः ।
ॐ सर्वोपास्याय नमः ।
ॐ सर्व कर्त्रे नमः ।
ॐ सर्वनेत्रे नमः ।
ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ।
ॐ सिद्धये नमः ।
ॐ पञ्चहस्ताय नमः ।
ॐ पार्वतीनन्दनाय नमः ।
ॐ प्रभवे नमः ।
ॐ कुमारगुरवे नमः ॥ 60 ॥
ॐ शिवप्रियाय नमः ।
ॐ कुञ्जरासुर भञ्जनाय नमः ।
ॐ प्रमोदाय नमः ।
ॐ मोदकप्रियाय नमः ।
ॐ कान्तिमते नमः ।
ॐ धृतिमते नमः ।
ॐ कामिने नमः ।
ॐ dhrati mate नमः
ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ।
ॐ ब्रह्मरूपिणे नमः ॥ 70 ॥
ॐ विराजे नमः
ॐ जिष्णवे नमः ।
ॐ विष्णुप्रियाय नमः ।
ॐ भक्त जीविताय नमः ।
ॐ विश्वनेत्रे नमः ।
ॐ ऐश्वर्यकारणाय नमः ।
ॐ पुण्यकृते नमः ।
ॐ पुरुषाय नमः।
ॐ गङ्गा सुताय नमः ।
ॐ गणाधीशाय नमः ॥ 80 ॥
ॐ प्रधानेशाय नमः
ॐ वटवे नमः ।
ॐ अभीष्टवरदाय नमः ।
ॐ ज्योतिषे नमः ।
ॐ भक्तनिधये नमः ।
ॐ भावगम्याय नमः ।
ॐ मङ्गलप्रदाय नमः ।
ॐ अव्यक्ताय नमः ।
ॐ पराक्रमाय नमः ।
ॐ सत्यधर्मिणे नमः ॥ 90 ॥
ॐ सुखये नमः
ॐ मंगलदायने नमः
ॐ महेशाय नमः ।
ॐ दिव्याङ्गाय नमः ।
ॐ सर्व सिद्धाय: नमः
ॐ मादोत्कटाय नमः
ॐ समस्त देवता मूर्तये नमः ।
ॐ सहिष्णवे नमः
ॐ सदा धाराय नमः
ॐ विघातकारिणे नमः ।
ॐ सुधाकर कलाधराय नमः॥ 100 ॥
ॐ विश्वरक्षाकृते नमः ।
ॐ कल्याणगुरवे नमः ।
ॐ सुखनिधिए नमः।
ॐ ज्ञानदीपाय नमः ।
ॐ सुधाकलशहस्ताय नमः ।
ॐ वल्लभा वल्लभाय नमः
ॐ श्री विघ्नेश्वराय नमः ॥ 108 ॥